Войти
Ru

BIZDIN CHETEL QAZAQTARGA

Сайттың атқаратын қызметi – ол бiздiң ескi әдемi салт-дәстүрiмiздi қайта жандандыру. Өзiнiң жетi атасын бiлу – ол жанұясының тағдырын бiлу – бұл барлық қазақ халқының әдет-ғұрпы. Басымыздан өткен идеологиялық қудалау барлық халықты теңестiрiп, бiр тарақтың астына жинау, жүзге бөлiнушiлiктi, «ескiлiктiң қалдықтарын» жою өз жемiсiн бердi. Қазiр өзiнiң Жетi атасын бiлетiн қазақ кемде-кем шығар. Бiрақ әркiм өзiнiң шыққан тегiн жақсы бiледi және өз тегiн мақтаныш етедi.

Saittyn atqaratyn qyzmeti – ol bizdin eski ademi salt-dasturimizdi qaita zhandandyru. Ozinin zheti atasyn bilu – ol zhanuyasynyn tagdyryn bilu – bul barlyq qazaq halkynyn adet-gurpy. Basymyzdan otken ideologiyalyq qudalau barlyq halyqkty tenestirip, bir taraqtyn astyna zhinau, zhuzge bolinushilikti, «eskiliktin qaldyqktaryn» zhoyu oz zhemisin berdi. Qazir ozinin zheti atasyn biletin qazaq kemde-kem shygar. Biraq arkim ozinin shyqqan tegin zhaqsy biledi zhane oz tegin maqtanysh etedi.


Бiздiң ескi салт-дәстүрiмiздiң ерекшелiгi, компьютерлiк технологияға енгiзiлген салт-дәстүрiмiз бүкiл әлемге ерекше бiр әр беретiндей, басқа ұлтқа таныс емес жаңа қажеттi заттың туындауында.

Bizdin eski salt-dasturimizdin ereksheligi, kompyuterlik tehnologiyaga engizilgen salt-dasturimiz bykil alemge erekshe bir ar beretindei, basqa ultqa tanys emes zhana qazhetti zattyn tuyndauynda.


Жаңа бiр деңгейге көтерiлген бiздiң Бiртұтас Шежiремiз өзiнiң мәнiн, мағынасын бүкiл Қазақ халқына және бүкiл әлемге түсiндiруге мүмкiндiк алады. Бұл ұлттық идеологиялық ерекше бiр бөлiгiне айналуы мүмкiн.

Zhana bir dengeige koterilgen bizdin birtutas Shezhiremiz ozinin manin, magynasyn bukil Qazaq halqyna zhane bukil alemge tusindiruge mumkindik alady. Bul ulttyq ideologiyalyq erekshe bir boligine ainaluy mumkin.


Әр қазақтың немесе қазақ халқының жартысының көкiрегiнде осындай үлкен бiртұтас жанұяға қатыса барлығына мақтаныш сезiмi туындауда. Өз жанұясының тарихы арқылы, әкесi мен анасының ата тегiн бiлу арқылы ол ұлтының әдет-ғұрпымен салт-дәстүрiн өз бойына сiңiредi, өз Отанының тарихына көңiл бөледi.

Ar qazaqtyn nemese qazaq halqynyn zhartysynyn kokireginde osyndai ulken birtutas zhanuyaga qatysa barlygyna maqtanysh sezimi tuyndauynda. Oz zhanuyasynyn tarikhy arqyly, akesi men anasynyn ata tegin bilu arqyly ol ultynyn adet-gurpymen salt-dasturin oz boiyna siniredi, oz Otanynyn tarikhyna konil boledi.


Хронологиялық шкала және бiрнеше, тек қана түрлi халықаралық емес, барлық генеологияларды бiрiктiру, әр түрлi бағыттағы ғылыми iзденудiң жаңа құрам болып табылады. Мысалы, тарихта, медицина саласында, философияда, социологияда, демографияда, антропологияда, т.б.

Hronologiyalyq shkala zhane birneshe, tek qana turli halyqaralyq emes, barlyq geneologiyalardy biriktiru, ar-turli bagyttagy gylymi izdenudin zhana quram bolyp tabylady. Mysaly, tarikhta, medizina salasynda, filosofiyada, soziologiyada, demografiyada, antropologiyada t. b. (tagy da basqa)


Қазақтардың Бiртұтас Шежiресi - өткен ғасырлардың тереңiнен ақпарат жинау ғана емес, сонымен бiрге мемлекет құрамын көптеген жанұялардың нақты тарихын қалыптастыру. Бiз қазiр шежiреге бiр атауды ғана енгiзiп қоймаймыз, сонымен қатар сол атауға байланысты барлық материалдар жиынтығымен енгiземiз.

Qazaqtardyn Birtutas Shezhiresi – otken gasyrlardyn tereninen aqparat zhinau gana emes, sonymen birge memleket quramyn koptegen zhanuyalardyn naqty tarikhyn qalyptastyru. Biz qazir shezhirege bir ataudy gana engizip qoimaimyz, sonymen qatar sol atauga bailanysty barlyq magulmattar zhiyntygymen engizemiz.


Бұл – оның еңбегiнiң нәтижесi, жетiстiктерi, мемуарлары, бейне суреттерi, бейнефильмдерi.

Bul – onyn enbeginin natizhesi, zhetistikteri, memuarlary, beine suretteri, beinefilmderi.


Бiздiң 4-10-ұрпақтарымыз бiзден кейiн «уақыт машиналарын» мiнедi және өзiнiң ата-бабасының қалай тұрғандығы жайында,

Bizdin 4-10- upaqtarymyz bizden keiin «uaqyt mashinalaryna» minedi zhane ozinin ata-babasynyn qalai turgandygy zhaiynda,


не ойлағандығы жайында, қалай үйленiп, қандай оқиғаларға қатысқандығы және не жасағандары жайында толық мәлiмет алады. Бұл жерде қоғамдық қарым-қатынасты, оқиғаларды және заттарды да байқауға болады.

ne oilagandygy zhaiynda, qalai uilenip, qandai oqigalarga qatysqandygy zhane ne zhasagandary zhaiynda tolyq malimet alady. Bul zherde qogamdyq qarym-qatynasty, oqigalardy zhane zattardy da baiqauga bolady.


Түркi халықтарының ескi салт-дәстүрiн жаңа технологияға енгiзу халықтың, жанұяның тарихын жазуда жаңа сапаға ие болады. Бүгiнгi және ертеңгi оқиғалар жайындағы мәлiметтердi бiз өзiмiздiң жанұялық архивтерде 20, 40 жыл, тiптi 100 жыл сақтайық. Ал сайтқа енгiзiлген ақпарат, пайдалану технологиясын сақтаса 10 000 жылға дейiн сақтауға болады.

Turki halyqtarynyn eski salt-dasturin zhana tehnologiyaga engizu – halyqktyn, zhanuyanyn tarikhyn zhazuda zhana sapaga ie bolady. Bugingi zhane ertengi oqigalar zhaiyndagy malimetterdi biz ozimizdin zhanuyalyq arkhivterde 20, 40 zhyl, tipti 100 zhyl saqtaiyq. Al saitqa engizilgen aqparat, paidalanu tehnologiyasyn saqtasa 10 myn zhylga deiin saqtauga bolady.


2-3 жыл ұрпақтың бұрынғы ата-тегiмiздi бiлуге өте құмартамыз. Олар кiм жағында болған, қызылдар жағында ма, әлде ақтар жағында ма? Немен шұғылданған? Ал 10, 15 ұрпақ бұрын ше? Бiздiң ұрпақ бiз жайнында бәрiн бiлетiн болады. Бiз болмасақ та, бiздiң артымызға ненi мұра етiп қалдырағанымызда бiлiп отырады. Бұл сайт осындай қызмет атқаратын болады. Барлық қазақтарға өз есiмдерiне қоса мемуарларын, ойларын, нақты атқарылған жұмыстарын, жетiстiктерiн, бейне суреттерiн және бейнефильмдерiн, өз ата-тегi жайында не бiлгiлерi келетiндiктерi жайында өтiнiштерiн қоса жiберуге шақырамыз. Сонымен қатар, өз ата-тегiмiз жайында не бiлетiнiмiздi қоса жiберудi ұмытпаңыз.

2-3 zhyl urpaqktyn buryngy ata-tegimizdi biluge ote qumartamyz. Olar kim zhagynda bolgan, qyzyldar zhagynda ma, alde aqtar zhagynda ma? Nemen shugyldangan? Al 10, 15 urpaq buryn she? Bizdin urpaq biz zhaiynda barin biletin bolady. Biz bolmasaq ta, bizdin artymyzga neni mura etip qaldyrganymyzgy bilip otyrady. Bul sait osyndai qyzmet atqaratyn bolady. Barlyq qazaqtarga oz esimderine qosa memuarlaryn, oilaryn, naqty atqarylgan zhumystaryn, zhetistikterin, beine suretterin zhane beinefilmderin, oz ata-tegi zhaiynda ne bilgileri keletindikteri zhaiynda otinishterin qosa zhiberuge shaqyramyz. Sonymen qatar, oz ata-tegimiz zhaiynda ne biletinimizdi qosa zhiberudi umytpanyz.


Сайттың өркендеуi барлық қазақтардың ат салысуына байланысты. Бұл еңбектi барлығына қажеттi болатындай жағдайға көтеру қажет. Сайтта жаппай қолдану мүмкiндiгiне жеткiзу қажет. Әр файл дұрыс құрастыруды, безендiрудi, жетiлдiрудi қажет етедi. Сондықтан баршаңызды осы жұмысты ұйымдастыратын редактор болуға, көркемдеуiн үйлестiруге, әр түрлi ақпараттарды, материалдарды беруге шақырамыз.

Saittyn orkendeui barlyq qazaqtardyn at salysuyna bailanysty. Bul enbekti barlygyna qazhetti bolatyndai zhagdaiga koteru qazhet. Saitty zhappai qoldanu mumkindigine zhetkizu qazhet etedi. Ar fail durys qurastyrudy, bezendirudi, zhetildirudi qazhet etedi. Sondyqtan barshanyzdy osy zhumysty uiymdastyratyn redactor boluga, korkemdeuin uilestiruge, ar-turli aqparattardy, malimetterdi beruge shaqyramyz.


Сайтқа келушiлерден түскен ақпараттарды тарихи деректерге сүйене отырып жүйелейтiн, хронологиялық шкалаларды анықтайтын тарихшыларды осы жұмысқа тарту қажет. Әр файл өзiнше Бiртұтас Шежiре болады.

Saitqa kelushilerden tusken aqparattardy tarikhi derekterge suiene otyryp zhuieleitin, hronologiyalyq shkalalardy anyqtaityn tarikhshylardy osy zhumysqa tartu qazhet. Ar fail ozinshe birtutas Shezhire bolady.


Осы зерттеу жұмысына студенттердi, аспиранттарды тартып, мектептермен, институттармен, басқа да жоғары оқу орындарымен байланыс орнату қажет. Бiртұтас Шежiренiң Қазақстан тарихы бағдарламасына енуi әбден мүмкiн. Бұл бiлiм саласында отырған жоғарғы лауазымды қызметкерлер ғана iске асыра алады. Атақты адамдармен байланыс, олардың еңбектерiн, ойларын ақпарат құралдарында жариялау Бiртұтас Шежiренiң өсiп, дамуына септiгiн тигiзер едi.

Osy zertteu zhumysyna studentterdi, aspiranttardy tartyp, mektepter, instituttarmen, basqa da zhogary oqu oryndarymen bailanys ornatu qazhet. Birtutas shezirenin Qazaqstan tarikhy bagdarlamasyna enui abden mumkin. Bul bilim salasynda otyrgan zhogary lauazymdy qyzmetkerler gana iske asyra alady. Ataqty adamdarmen bailanys, olardyn enbekterin, oilaryn aqparat quraldaryda zhariyalau bitutas Shezhirenin osip, damuyna septigin tigizer edi.


Архивтер мен кiтапханаларда зерттеу жұмыстарын жүргiзетiн уақыты туды. Кiтапханалар мен ақпарат құралдарында генеология туралы материалдар көптеп кездеседi. Тек Қазақстанда ғана емес, басқа алыс, жақын шет елдерден де осындай материалдарды табуға болады. Сондықтан басқа елдердегi қазақтар жайында мәлiмет жинау үшiн аудармашыларды – қазақ тiлi, ағылшын тiлi, араб тiлi мамандарын шақырамыз.

Arhivter men kitaphanalarda zertteu zhumystaryn zhurgizetin uaqyty tudy. Kitaphanalar men aqparat quraldarynda geneologiya turaly malimetter koptep kezdesedi. Tek Qazaqstanda gana emes, basqa elderdegi qazaqtar zhaiynda malimet zhinau ushin audarmashylady – qazaq, agylshyn, arab tilder mamandaryn shaqyramyz.


Сайтты да осы тiлдегi мәтiндермен толықтырып, кеңейту қажет. Бiздiң генеология көлемi жағынан дүние жүзiндегi ең үлкенi болып саналатынына күмәнiмiз жоқ. Осыны дәлелдеп, Гиннесс рекордтар кiтабына енгiзу жұмысын жүргiзу қажет. Осыны iс жүзiне асыратын маман қажет. Барлық әлемдi Бiртұтас Шежiремен таныстыратын уақыт туындады.

Saitty da osy tildegi matindermen tolyqtyryp, keneitu qazhet. Bizdin geneologiya kolemi zhagynan dunie zhuzindegi en ulkeni bolyp sanalatynyna esh kumanimiz zhoq. Osyny daleldep Guiness rekordtar kitabina engizu zhumysyn zhurgizu qazhet. Osyny is zhuzine asyratyn maman qazhet. Barlyq alemdi Birtutas Shezhiremen tanystyratyn uaqyt tuyndady.