asan-kaygy

Киргизы среди казахов

34 posts in this topic

Киргизы среди казахов.

Сегодня в Акмолинской области Казахстана проживают два рода Бай кыргыз и Жана кыргыз. Они были сформированы из пленных кыргызов, которых в 1779 году захватил Аблай хан и расселил в Казахстане. Кыргызы проживают в одном из самых живописных мест Казахстана, недалеко от Кокшетауских озёр.

В Актубинске есть род - КЫРГЫЗ.

В Жана-Корганском районе есть род КЫРГЫЗАЛЫ, их Кенесары поселил среди Конуратов. Чимкентская область.

У найманов есть род Бура и там тоже есть род КЫРГЫЗАЛЫ. Год рождения предка КЫРГЫЗАЛЫ 1740, по схеме ( Сыдыков М. " Бура шежиреси", в четырех частях. 2005 г). Здесь же, в этой книге, дана родословная схема стр-362-370.

Есть "Родовые схемы" Алихана Букейханова, (Избранные, т2, стр 147), и там дана схема рода КЫРГЫЗ Каркаралинского уезда, Схема 15.

Есть род КЫРГЫЗ среди племени Каракесек.

Жунди (волосатый) Киргиз ныне живут в Карагандинской области.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вышла книга "Кайырбек Оспанов. Урынкай Кыргызы. Шежiре: Деректер мен естелiктер. - Караганды: Гласир ЖШС, 2008. - 448 б." В качестве анонса привожу следующее:

По каким-то причинам обидевшись на своих отца и мать, один молодой кыргыз прибыл от Кыргызов (которые жили на территории нынешнего Кыргызстана) к «нагашы» (родственникам своей матери). Это был род Атыгай внутри Аргынов. Находясь среди Атыгаев, он стал уважаемым батыром (воином). За его авторитет и заслуги Атыгаи его женили (выделили в отдельную семью). И по его просьбе определили земли у озера в качестве «коныс» (место проживания, выпасов и кочевания). Этого джигита звали Урынкай, это озеро стали называть Урынкай (в северном Казахстане на территории бывшей Кокшетауской области), и от него пошел род Урынкай Кыргыз. В исторических книгах встречаются и другие названия этого рода. Такие как «Байкыргыз» и еще «Сару Кыргыз».

К.Оспанов (собиратель шежире Урынкай Кыргызов) в курсе таких терминов, как Урынкай, Уранкай, Уренгой, Урумкай, которые относят к монгольскому роду Уранкай (казахское произношение). Но на основе собранных сведений (архивные материалы, данные из книг других авторов, сведения из захоронений, из свидетельств аксакалов) он более склонен к версии имени основателя рода – кыргызского парня по имени Урынкай (такое звучание в казахском языке). Так среди Казахов есть такие имена, как Кыргыз, Кыргызали, Узбек, Узбекали, Орыс, Орысхан и т.д.

 

Скан обложки выставить не удалось. Поэтому отправлю его Михаилу для вставки в этот пост.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нашел интересную статью в газете Жаны Ордо про племя колпоч, который входит тоже в состав племени Саруу у кыргызов. Кстати мой дедушка по линии мамы, то есть тайата из этого племени и он уже прошел ДНК тест.

Казак президенти Нураке кыргыздын Колпоч элинин жээниби?

Жер тамырынан эл тамыры көп деп тээ алмустактан бери кыргызда айтылып келгени чын го сыягы. Мындан 4-5 жыл илгери "Кыргыз Туусунда" Талас боюнча кабарчы болуп "Колпоч эли барсыңбы?" деп, андан кийин "Замана" студиясынан да 3-4 курдай жарыя айткан элек. Ошонун кээриби, же эми бышып жетилгенби ким билсин? Жакында Таластагы колпочторго Казак элинен "Биз казак колпочпус, жерибиз Талас, элибиз Колпоч" деп келип кетишиптир. Антип келишкен туугандарды кабыл албай коймок беле. Ошол эле айтылуу Атайдын инилери Ызакжан Дилдемуратов карыя ошол тегеректеги колпочтун тың чыкмаларын чогултуп, Ийманбек Кожокеев өңдүү тың жигиттер казактан келген туугандарга арнап кызыр эмди тай союп, казакта жүргөн колпочтуктарды коноктоп сыйлап алышыптыр. Эл ичинен чыгып туугандарын издегендер ал тургай тарыхка кайрылышып Казак элинин президенти Нурсултан Назарбаев дагы ошол Колпочко жээн имиш. Эми аны алар дагы такташып жатышат. Тактык үчүн айтып коюшум керек мен өзүм да ошол колпочтун кулунумун. Өз убагында Колпоч баатырга эстелик коюп эскерип, куран окутуп коелу деген ниет менен тарыхчы журналист катары издөө салганым бар эле. Кыргыздардын салт-санаа тарыхын, санжыра тарыхын окумуштуу, азыр маркум болуп кеткен профессор Аттокуровдой, эч ким билбесе керек. Ошол билет деп атайын таластан ат арытып, жол басып Бишкекке келип, агайымдын жашаган жерин араң таап жолуккам. Шаардагы "1000 түркүн" дүр дүйнө дүкөнүнүн үстүндө турат экен. Мен агайдан буларды билдим. Тээ илгери кадимки казактын ханы Абылай жер талашып, ич күйдүлүгүн Солто элинен чыгарып, тээ башы кеминден этеги Жайылга чейин элди басып, малын союп, кыз-келинин кордоп жулмалап жатып алат. Колу көп. Ошондогу Солтонун бийи Атаке баатырдын амалы алты кетип тиягы сарбагыш, биягы кушчу, саруу атка минерлеринен кол топтойт. Ошондо таластан колпоч уруусунан жардамга деп 300дөй курал жаракчан баатырлар жардамга келген экен. Аттокуров агайдын архивиндеги "Кыргыздар" деген китебинде мындай деп жазылган: "Ошол XVIII кылымдын аягы ченинде 70-жылдары болсо керек эле Таластагы "Көлпөч" уруусунан жигиттер келип. казактардын көп колуна туш болуп. көбү мерт болуп көбү колго түшкөн деген. Ал жердеги ошол жазылган "Көлпөч" деген азыркы "Колпоч" уруусу. Сабыр Аттокуровдон тактаганым ушул болду. Башка менде маалымат жок деди. Ооба тарых тактагандай ошол Солто эли менен Казакстандын чабышында Абылай хан Атаке баатырдын элин чапкан. Анда Абылай хан: Сен камчыңды мойнуңа салып кол куушуруп жыгыл. Антпесең азыр элиң менин энчимде, эмне кылсам ошону жасайм. Сенден эч нерсе сурабайм. Себеби. күч менде. Же мен айткан кунубузду төлө деп не бир баалуу алтын зергер, баалуу тери суусар, күлүк аргымак андан тышкары кул деп кыргыздын кыздарын, жигиттерин кошуп айдап кетет. Менимче ошондо колго түшкөн колпочторду да Абылай ханга кошуп ийсе керек. Болжолу ушундай го. Келген Казак Колпочтор өзүлөрүнө конокко чакырган экен. Айтымында бара тургандардын арасында мен да бар экем. Буюрса ошондой болуусу да мүмкүн. Айтор, айткандарыбыз чын болуп, казак кыргыз элинин достук биримдигине Колпоч уруусу көпүрө болуп, Нуракебиз колпочтун жээни болуп калышы ыктымал. Жакшы тилек менен күтө туралы.

Нурслан Акматов

Последнее обновление ( Friday, 29 February 2008 )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Нашел интересную статью в газете Жаны Ордо про племя Колпоч, который входит тоже в состав племени Саруу у кыргызов. Кстати мой дедушка по линии мамы, то есть тайата из этого племени и он уже прошел ДНК тест.
Я так понял, что дедушка из Саруу - Колпоч - Тайата? Тогда нам нужно срочно агитировать на ДНК тест кого-нибудь из казахского Сару-Кыргыз.

Это покажет родство с твоим дедушкой. Уже отправленный ДНК тест казахского Кысшы-Кыргыза (кстати ему 75 лет и он может быть старше твоего деда) тоже может показать близость родства с твоим дедушкой.

Кубан, надо проработать с Кыргызами, таласцами, с Кушчи, с Саруу. Кстати когда будут результаты, то можешь написать статью туда же с призывом участвовать в ДНК тестировании. Могут появиться доказательства казахскости Колпоч. И раскопает это от Кыргызов именно Кубан вместе с нами. У меня мама была из рода Сару-Кыргыз. Так что мой уже сданный тест (после дополнительного заказа, а его я все равно сделаю) может дать результат по мтДНК Сару-Кыргызов (т.е.по женской линии).

 

Кстати шежире (санжыра) надо сделать более полным, введя туда и женские линии. Потому что потом все равно нужно будет это делать, чтобы использовать и мтДНК тесты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вышла книга "Кайырбек Оспанов. Урынкай Кыргызы. Шежiре: Деректер мен естелiктер. - Караганды: Гласир ЖШС, 2008. - 448 б." В качестве анонса привожу следующее:

По каким-то причинам обидевшись на своих отца и мать, один молодой кыргыз прибыл от Кыргызов (которые жили на территории нынешнего Кыргызстана) к «нагашы» (родственникам своей матери). Это был род Атыгай внутри Аргынов. Находясь среди Атыгаев, он стал уважаемым батыром (воином). За его авторитет и заслуги Атыгаи его женили (выделили в отдельную семью). И по его просьбе определили земли у озера в качестве «коныс» (место проживания, выпасов и кочевания). Этого джигита звали Урынкай, это озеро стали называть Урынкай (в северном Казахстане на территории бывшей Кокшетауской области), и от него пошел род Урынкай Кыргыз. В исторических книгах встречаются и другие названия этого рода. Такие как «Байкыргыз» и еще «Сару Кыргыз».

К.Оспанов (собиратель шежире Урынкай Кыргызов) в курсе таких терминов, как Урынкай, Уранкай, Уренгой, Урумкай, которые относят к монгольскому роду Уранкай (казахское произношение). Но на основе собранных сведений (архивные материалы, данные из книг других авторов, сведения из захоронений, из свидетельств аксакалов) он более склонен к версии имени основателя рода – кыргызского парня по имени Урынкай (такое звучание в казахском языке). Так среди Казахов есть такие имена, как Кыргыз, Кыргызали, Узбек, Узбекали, Орыс, Орысхан и т.д.

 

Скан обложки выставить не удалось. Поэтому отправлю его Михаилу для вставки в этот пост.

 

В Кыргызстане в небольшом селении в Нарынской области вблизи села Мин Булак проживает целое село племя Урынкай, многие престарелые бабушки в этом селе являются казашками, они по их словам пришли во время 30-х годов когда был голод в Казахстане. То что некоторые казахские племена пришли именно в селение Урынкаев говорит о том что в то время была определенная информация про урынкаев кыргызов среди казахов и они имели родственные связи с казахами, возможно с племенем упомянутым урынкай кыргызами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я так понял, что дедушка из Саруу - Колпоч - Тайата? Тогда нам нужно срочно агитировать на ДНК тест кого-нибудь из казахского Сару-Кыргыз.

Это покажет родство с твоим дедушкой. Уже отправленный ДНК тест казахского Кысшы-Кыргыза (кстати ему 75 лет и он может быть старше твоего деда) тоже может показать близость родства с твоим дедушкой.

Кубан, надо проработать с Кыргызами, таласцами, с Кушчи, с Саруу. Кстати когда будут результаты, то можешь написать статью туда же с призывом участвовать в ДНК тестировании. Могут появиться доказательства казахскости Колпоч. И раскопает это от Кыргызов именно Кубан вместе с нами. У меня мама была из рода Сару-Кыргыз. Так что мой уже сданный тест (после дополнительного заказа, а его я все равно сделаю) может дать результат по мтДНК Сару-Кыргызов (т.е.по женской линии).

 

Кстати шежире (санжыра) надо сделать более полным, введя туда и женские линии. Потому что потом все равно нужно будет это делать, чтобы использовать и мтДНК тесты.

 

Дело в том что в племени Саруу много малых племен которые были в общем отнесены в процессе этногенеза к Саруу. Саруу это древнекыргызское племя упомянутое еще в эпосе Манас. Современные Саруу проживающие в Кыргызстане берут начало от Конек баатыра. Начнем с того что кыргызские племена делятся на правых - потомки Ак огула и левых - потомки Куу огула. Куу огул имел сына Кобеш его сын Жайыл, у него было двое сыновей Каратал и Каранай. От Каратала произошло племя Кушчу. Каранай имел двух сыновей Саруу и Кытай. От Саруу произошло племя саруу, а от Кытай произошло племя Кытай к которому принадлежит Чингиз Айтматов мир ему.

Саруу имел сына Жамаке, у Жамаке сын Конек баатыр. У Конек баатыра было семеро сыновей. От первой жены Кыркуул, Тубай, Тонтерт, Тогунай. Вторая жена была дочерью Казахского хана Шыгай, от второй жены родился Эшим баатыр (Есим хан). Третья жена была попавшая в плен дочь джунгарского хана, от нее родится сын Кошкулак от него пошло племя куркурео. Как известно из преданий Тубай и Тонтерт учавствовали в событиях 1628 года во взятии Ташкента и убийстве Турсунхана вместе с Есим ханом. Во время этого набега на катаганов в плен попала одна красивая девица которая была беременна, ее взял в жены Тонтерт, родившегося ребенка назвали Жанчакты и от него произошло племя Колпоч. Так как Тонтерт был саруу, то следовательно колпоч относится к саруу по традиции. Также и Алакчын который был усыновлен Мураталы бием (сын Тубая). То есть Алакчын и Колпоч племена относящиеся к Саруу но по генетике имеют другое происхождение.

Нужно отметить что в те времена не существовало национальности как таковой, народы проживающие на общирной территории центральной азии делились исключительно по родоплеменным признакам, по отношению к ханствам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень интересная информация, Кубан. Обсужу ее с казахскими Кысшы Кыргызами.

Будем ждать результатов ДНК-теста Кусшы Кыргыза (67 маркеров). Одновременно будем искать желающих из кыргызских Кушчи.

По кыргызским Саруу и казахским Сару-Кыргыз тоже будем искать желающих протестироваться.

Мое впечатление - могут выявиться R1a1. Посмотрим.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вчера 29.12.2008 кит Кусшы-Кыргыза за 16 дней дошел до ФТДНА. Теперь после оплаты в течение 1.5 месяца будем ждать результатов теста на 67 маркеров.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мое впечатление - могут выявиться R1a1. Посмотрим.

Вероятность большая. Тоже думаю R1a1.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вчера 29.12.2008 кит Кусшы-Кыргыза за 16 дней дошел до ФТДНА. Теперь после оплаты в течение 1.5 месяца будем ждать результатов теста на 67 маркеров.

Чувствую мой близкий рордственник будет. Поговорил сегодня с одним человеком, разбирающемся в шежере атыгаев, сказал, что многие атыгаи - это киргизы пригнанные Аблаем. Не даром у меня с другими аргынами несовпала гаплогруппа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Алимулы, в роду у шектинцев, есть довольно крупный род- Киргиз. Раньше, они являлись, как бы кiрме ру, внутри рода Кабак (Шектi). Проживают компактно в Актюбинской области, в Шалкарском и Мугоджарском р-не. Одна станция названа в честь батыра Кайдауыла из этого рода.

Своим предком они считают, если память не изменяет, человека по имени Казакай.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Чувствую мой близкий родственник будет. Поговорил сегодня с одним человеком, разбирающемся в шежере атыгаев, сказал, что многие атыгаи - это киргизы пригнанные Аблаем. Не даром у меня с другими аргынами несовпала гаплогруппа.
Уважаемый Асан-Кайгы, чувство немного обмануло - Кусшы-Кыргыз оказался из гаплогруппы Q, которая впервые онаружена среди Казахов! В книге "Урынкай Кыргызов" говорится о другой версии происхождения Кыргызов среди Атыгаев (которые были нагашы первому представителю). Кстати, Кыргызскиие рода Кусчы и Саруу (среди казахских Кыргызов есть Сару-Кыргызы) обитают в районе Таласа. О Колпоч руу внутри Саруу говорят, что они выходцы из Казахов. Открываю тему Q и копирую туда этот пост.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Есть "Родовые схемы" Алихана Букейханова, (Избранные, т2, стр 147), и там дана схема рода КЫРГЫЗ Каркаралинского уезда, Схема 15.

Есть род КЫРГЫЗ среди племени Каракесек.

Жунди (волосатый) Киргиз ныне живут в Карагандинской области.

Кто-нибудь встречал таких кыргыз?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если кто знает в каких районах Карагнадинской области живут киргизы напишите

Share this post


Link to post
Share on other sites
Киргизы среди казахов.

Сегодня в Акмолинской области Казахстана проживают два рода Бай кыргыз и Жана кыргыз. Они были сформированы из пленных кыргызов, которых в 1779 году захватил Аблай хан и расселил в Казахстане. Кыргызы проживают в одном из самых живописных мест Казахстана, недалеко от Кокшетауских озёр.

Мои предки как раз из таких киргизов. Тәстемір - Бек-у - Нүрпейс - Рақымжан - Ерден - Жақсылық - Азамат (это я).

У меня есть почти полная информация о потомках Тастемира, но ничего не о его предках.

Если кто-то, что-то знает сообщите, буду очень признателен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

может сделаете ДНК-анализ.

Таким образом можно попытаться восстановить шежере.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Представитель казахского рода Сару-Кыргыз, довлеющих к Атыгай-Аргынам, оказался из гаплогруппы R1a1 (есть 37 маркеров). Получается живущие рядом Кусшы-Кыргызы и Сару-Кыргызы (Щучинский район Акмолинской области) из разных гаплогрупп. Первые из Q1a3 (американские индейцы, пакистанцы-индусы, сибирские народы), а вторые из R1a1 (кыргызы, русские, европейцы и мн.др.).

 

Асан-Кайгы, это может оказаться родственником по R1a1. Надо сравнительно посмотреть 37 маркеров.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Куттыктаймын!

 

Сегодня плодоносящий день!

 

Теперь в Kazakstan DNA project шесть носителей Y-гаплогруппы R1a1 :

 

1)13 26 16 11 11 14 12 12 10 13 11 30: R1a1->tore- >Esim han ->Zhangir->kazak->KZ,

 

2)13 25 17 10 11 14 15 12 10 13 11 31: R1a1->argyn- >atygai- >Zhas->kazak->KZ,

 

3)13 26 16 11 11 11 12 12 10 14 11 31:R1a1->Kuban Choroev- >kyrgyz->KG,

 

4)14 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 29:R1a1->YYN- >kazak->KZ,

 

5)13 25 17 10 10 14 12 12 10 14 11 30 :R1a1->Ilya-Aleksei Ilyin ->russian->KZ,

 

6)______________________________:R1a1->sary-kyrgyz ->kazak->KZ.

 

Курметпен,

Батыр KZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Представитель казахского рода Сару-Кыргыз, довлеющих к Атыгай-Аргынам, оказался из гаплогруппы R1a1 (есть 37 маркеров). Получается живущие рядом Кысшы-Кыргызы и Сару-Кыргызы (Щучинский район Акмолинской области) из разных гаплогрупп. Первые из Q1a3 (американские индейцы, пакистанцы-индусы, сибирские народы), а вторые из R1a1 (кыргызы, русские, европейцы и мн.др.).

 

Асан-Кайгы, это может оказаться родственником по R1a1. Надо сравнительно посмотреть 37 маркеров.

Если окажется родственником то это на века.Наверное уже можно поздравлять?.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А сколько стоит пройти ДНК тест? Я являюсь родственником Кубана Чороева по крови, так как у нас общий предок Алакчын, расхождение пошло на братьях Сырдыбае и Боруке, сыновей Тагайкула. Мне интересно. А заодно выявили бы общих предков. куда обращаться?

Share this post


Link to post
Share on other sites
А сколько стоит пройти ДНК тест? Я являюсь родственником Кубана Чороева по крови, так как у нас общий предок Алакчын, расхождение пошло на братьях Сырдыбае и Боруке, сыновей Тагайкула. Мне интересно. А заодно выявили бы общих предков. куда обращаться?

2 Marat Torogeldiev

Salam!

Зайдите пожалуйста по данной ссылке в тему "Как заказать ДНК-тест?, Order your kit!".

http://www.elim.kz/forum/index.php?showtopic=14

Если будут вопросы постараюсь ответить.

Стандартный тест на 12 маркеров для мужчины по определению Y-гаплогруппы стоит 105 $ через проект Elim.KZ,плюс не больше 6 $ отправка пакета в Штаты.

Удачи!

Курметпен,

Батыр KZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 Marat Torogeldiev

Salam!

Зайдите пожалуйста по данной ссылке в тему "Как заказать ДНК-тест?, Order your kit!".

http://www.elim.kz/forum/index.php?showtopic=14

Если будут вопросы постараюсь ответить.

Стандартный тест на 12 маркеров для мужчины по определению Y-гаплогруппы стоит 105 $ через проект Elim.KZ,плюс не больше 6 $ отправка пакета в Штаты.

Удачи!

Курметпен,

Батыр KZ.

Салам, Батыр и Марат,

Только что прочитал пост Марата, моего родственника, рад что кто то еще из моего племени интересуется своим происхождением. Как я полагаю 12 маркерный анализ недостаточен для выявления точного родства в каком поколении. Надо делать 67 маркерный. Я знаю что если делать заказ по проекту Elim.kz будет дешевле, скажите пожалуйста сколько будет стоить 67 маркерный анализ?

Марат Вы можете связаться со мной по емейлу kubanchoroev@gmail.com

В истории Кыргызстана не было равных Бердике баатыру, он был современником Аблай хана.

Есть в Кыргызстане очень известный санжырачы, сказитель санжыра Сыргак Сооронкулов, он очень хорошо знает историю нашего племени Алакчын, и в особенности что касается Бердике баатыра. Его можно слушать целыми днями, уникальный человек, ходячая энциклопедия.

Вот что он расказал журналисту:

С.Сооронкулов: Когда доили березу... Как казахи и киргизы вместе противостояли джунгарам (история)

11:46 26.10.2007

Недобрый знак

Незнание своих корней и духовных заветов предков нередко приводит к серьезным ошибкам и непоправимым курьезам. Такая участь постигла и всем известный монумент "Эркиндик" на площади "Ала-Тоо", в виде женщины, держащей в одной руке тундук. Беседуя с известным знатоком санжыра Сыргакбеком СООРОНКУЛОВЫМ о прошлом и настоящем, мы коснулись темы "Послание к потомкам". Что из этого вышло - судить вам…

Начиная с середины XVI века, северные племена кыргызов были вымотаны набегами калмыцких племен. Ослабевшие, они решаются укрыться на юге, и вскоре откочевывают в сторону Ферганы. Одновременно они ведут переговоры с родственными казахскими племенами, также страдающими от набегов все тех же калмыцких племен. В итоге они решаются на объединительный союз, однако и это не дает должного эффекта. Ибо уже тогда сказывались стремления Российской империи овладеть землями турко-монгольских народов, и Россия всячески поддерживала огонь междоусобиц и кровопролитных войн на данных территориях.

Особо доверительные отношения в ту пору сложились между калмыцким ханом Аюке и Петром I. Россия предоставила им тяжелое вооружение – пушки, а заодно и российских офицеров, которые обучали калмыцких ордынцев современной и передовой на то время военной тактике и обращению с оружием. В одном из боев попал в плен к кыргызам полковник российской императорской армии Трубников, который и рассказал о союзе России с калмыцкой ордой. Итогом тех войн и поражений кыргызов и казахов можно считать фразу: "Казак кайын сааганда, кыргыз Кулябка кеткенде", что можно перевести как "когда казахи доили березу, кыргызы ушли в сторону Куляба (современный Таджикистан)".

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

Шел 1105 год Хиджры, когда младшая жена военачальника Цеван Раптанга, дочь хана Аюке, красавица Сетержип, отравила своего мужа. И на трон воссел ее сын Калдан Шейрен (Галдан Церен). С его приходом к власти война с кыргызскими и казахскими племенами только ожесточилась. Калмаки, ойроты, хошауты, тыргоуты и дурбуты объединились в единый союз и вышли против кыргызско-казахского военного союза.

Казахские правители Толе-би, Айтеке и Казыбек, а с кыргызской стороны Болот-бий, Эр-Солтоной, Бердике-батыр и Жайыл-батыр решаются остановить кровопролитную войну.

>По завету предков, они предлагают врагу устроить соревнования для батыров (эр сайыш), где с каждой стороны должны были выступить по 40 джигитов, по правилам жекеме–жеке (один на один). Проигравшая сторона должна была склонить голову в знак капитуляции и сдаться на милость врага. На предложение кыргызов и казахов их противники согласились охотно, поскольку чувствовали свое превосходство и в пушках, и в другом огнестрельном вооружении.

СВЯЩЕННОЕ БРАТСТВО

Предчувствуя трагические дни своего народа, казахи и кыргызы начинают готовиться к сражению. Перед Всевидящим небом батыры дают друг-другу клятву: "Олсок бир чункурда, тири болсок бир дободо бололу. Калмак менен олбогон жерде калышалы!", что означало "Если умрем, то будем в одной яме, если живы, то на одном престоле. Да не погибнем мы от рук врагов!". В знак единства и общей судьбы в огромном казане с 40 держаками-ручками, мастерски изготовленным вместе с треногами, кыргызкий хан Байдыбек-батыр готовит священную еду. Огромный казан заполнят 21 раз и из него отведают все 17 тысяч джигитов, собравшихся на смертный бой. После чего они прилюдно повторят свою клятву-ант...

В те времена казахов и кыргызов калмыки называли бурутами. И когда настал день соревнований (эр-сайыш), во главе бурутов стояли Бугенбай-батыр, Эр-Солтоной, Болоткан-батыр, Бердике-берен, Атаке-бий и Жайыл-батыр. Калмыцкий союз возглавили Контайши-батыр, Каскелен, Боролдой и Шамалкан. Все участники состязаний собрались на поле брани "Эроол", что на горе "Далатоо".

МАЙДАН

Однако удача отвернется от казахских и кыргызских джигитов. Все первые 13 поединков закончатся победой врага. И тогда калмыцкий хан Калдан Шейрен (Галдан Церен), воодушевленный такой удачей, пронесся на своем черном буйном аргымаке (скакуне) перед кыргызскими рядами, и круто его осадив в центре, прокричал в лицо кыргызам: "Эй, буруттар! Алсыздар! Чыгаргыла жаны жокторунарды! Тугонсонор жугунгуло, баш ийип... акыркы эркегинерге чейин кырып, тупкуруно жетип, тундугунорду катындарынарга котортом!", что в переводе означает: "Эй вы, буруты, нет в вас духа! Пусть выйдут к нам ваши трусы! А если даже их не осталось, тогда поклонитесь нам! Я истреблю вас до последнего семени, не оставлю ни одного мужчины, а тундук ваш заставлю поднимать женщин!".

Тогда, не выдержав оскорблений позора, свой клич бросил Эр-Солтоной: "Жарачу Берен! Жарап бер, кезегин келди!", что в переводе означает "Бердике-берен, сгодись на славу, настал твой час!". И вперед вышел Бердике-батыр. Поклонившись войску и воздев руки к небу, он понесся навстречу врагу и одним ударом снес ему голову. Вздох облегчения пронесся между рядами бурутов, и они воспряли…

Все остальные 27 поединков закончились так же. А самого могучего из калмыцких батыров Аныракая секирой убил Жолон сын Толо. Тогда же прославился и молодой, еще никому не известный казахский батыр Абылмансур, который с криком "Абыла!" убил брата Калдан Шейрена (Галдан Церена) Шарышты-батыра. А много позже он стал великим казахским Абылай-ханом.

Но, несмотря на договор, калмыцкий союз решается взять реванш и вместо преклонения головы и окончания войны их войска врезаются в колонны бурутов. Сеча продолжается почти три дня. В итоге, потеряв 10 тысяч воинов, калмыцкий хан Калдан Шейрен (Галдан Церен) положил начало падению своей орды.

ГНЕВ СКВОЗЬ ВРЕМЯ

По словам нашего рассказчика, на главной площади Кыргызстана "Ала-Тоо" установлен монумент неизвестной женщины, которая держит в своих руках тундук. Для незнающих это, возможно, интересная скульптура, но у знающих аксакалов она вызывает лишь гнев. Женщина, поднимающая тундук - это знак недоброго, или точнее, исполнение желаний Калдан Шейрена (Галдан Церена). Раньше я не говорил об этом никому, но, рассматривая наше время через призму истории, я вижу в этом ложном символе трагическое предзнаменование. Необходимо его срочно уничтожить, иначе сбудутся пожелания наших врагов, горестно заключил Сыргакбек Сооронкулов…

Записала Чынара Жумакадыр

Share this post


Link to post
Share on other sites

Копия поста из темы "Шапрашты":

Кстати, моя бабушка (мать отца) была казашка из рода шапрашты. Ее родственники живут селах Кастек и Унгур-тас недалеко от Узун-Агача. Все что я знаю про это племя, то что Джамбул и Н.Назарбаев принадлежат к нему. Мои родственники из Казахстана говорили что они из подразделения жаргалап (если мне не изменяет память). Это все. Может кто слышал про шапрашты - жаргалап?
Недавно обратил внимание на следующие интересные моменты:

Первое: Среди Шапрашты многие относят себя к подроду КошЕк (ударение на последнем слоге). А первый казахский представитель гаплогруппы Q относится к Казахскому роду Кусшы-Кыргыз из-под Щучинска Акмолинской (бывшей Кокшетауской) области. Кусшы-Кыргызы подразделяются на Кына и КошЕк (полное совпадение и по произношению, и по написанию с подродом из Шапрашты).

Протестированный Кусшы-Кыргыз относится к подроду Кына. И большинство Кусшы-Кыргызов относятся к Кына. Но есть и Кошеки в Кокшетауской области (их вроде меньше, чем Кына).

Второе: Карасай-батыр из Шапрашты приехал к другу куда-то в район Сырымбета (тоже Кокшетауская область), там умер и похоронен. Карасай-батыр относится к Кошекам внутри Шапрашты. А не ездил ли он к Кошекам из Кусшы-Кыргызов?

Третье: На севере Кызгызстана (особенно в районе Таласа, кстати колыбель последней Кыргызской революции) есть Кыргызский род Кусчы (сравните с казахскими Кусшы-Кыргызами). Надо узнать нет ли подрода Кошек среди кыргызских Кусчы.

Есть еще некоторые мысли, но об этом потом. А сейчас самое время уговорить представителя Кошек-Шапрашты на ДНК-тест !!! Будет очень интересно и полезно для уточнения шежире.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересные доводы приводятся! я прочитал все, высказывания очень интересны!!! Значит среди киши жуза есть род Алим среди них есть род Киргиз!!! Среди рода Аргын есть род Кыргызы и род Атыгай которые тоже Кыргызы! Шапырашты тоже оказались Кыргызами?? так если нас так много КАЗАХОВ рода Кыргыз почему разработчики сайта не внесут наш род в шежире????????? это ниче не значит !просто когда я зашел на сайты об истории в шежире не нашел род Киргыз! и таких как я Казахов рода кыргыз много!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

А кто будет вносить или даже создавать файл Казахских Кыргызов? Здесь все построено на энтузиастах. Если найдется такой энтузиаст из Казахских Кыргызов, то ему надо обратиться к Администратору и стать редактором рода Кыргызов. Затем пошагово освоить, как начать и вести дальше (т.е.администрировать) шежире рода Кыргыз. А чтобы начать надо вбить в файл уже имеющиеся данные, которые можно начать с имеющегося на руках шежире самого энтузиаста.

Но это труд кропотливый и им надо заниматься регулярно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now