Sign in to follow this  
Followers 0
asan-kaygy

Жетыру: Табын

105 posts in this topic

Согласно башкирским шежире Табыны происходят от Майкы-бия родоначальника уйсунов(Майкы жил в 13 веке). таким образом если шежире правильно то табын должен совпасть с сары-уйсун и возможно с другими родами старшего жуза

Share this post


Link to post
Share on other sites

Известны результаты Шомишты Табына, жалко пока не с кем сравнивать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Известны результаты Шомишты Табына, жалко пока не с кем сравнивать.

 

И какая у него гаплогруппа?

Share this post


Link to post
Share on other sites

С3, два шага от наших чингизидов на 12 маркерах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вы кажеться Табын?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну а протестироваться не собираетесь. Вроде уже есть один табын и один уйсун (из польских татар)

Есть с кем сравнивать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я только зарегистрировался и не особенно понимаю о чем идет речь, но я тоже табын и хотел бы протестироваться. Подскажите как что куда высылать какие анализы. Заранее благодарю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

первый казахский Табын оплатил тест, будет готов к концу февраля

Share this post


Link to post
Share on other sites

Табын

13 24 15 9 12-12 11 13 11 14 11 31

Как понимаю С3с

Share this post


Link to post
Share on other sites
Табын

13 24 15 9 12-12 11 13 11 14 11 31

Как понимаю С3с

 

Вряд ли С3с. Вы мне тоже пророчили субклад -С. Но его нет. мне кажется субклад -С. появляется когда DYS389 (I-II) 14-31, но при DYS391 -10.

 

А по данные маркерам скорей всего даже не С3, а С* как у сайндык аргына -

 

 

13 24 15 9 12 12 11 13 11 14 11 31: C*->C-M216->argyn->syindyk

Share this post


Link to post
Share on other sites

C3c, С не у вас не у суюндыка нет.

Это родительская гаплогруппа, у нас почти все в Казахстане С3, но внутри делятся на С3с-алшинский кластер, С3с с дупликацией в 19 маркере, С3-старкластер, С3d.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теңізбая ҮСЕНБАЕВа "Алшын шежиресі".

 

2. ТАБЫН

Үраны — "Тостаған", "Серке".

Таңбасы — Көсеу, тарақ, шөміш, Тостаған

Табын -> Ағым (Тарақты), Бозым (Шөмішті), Тоғым (Көсеулі)

1). Бозым (Шөмішті) -> Асан, Тоқсиық

Тоқсиық -> Барлыбай, Есімбай

Есімбай -> Өтей, Кэшей, Жақай, Байтен, Қырғи

Өтей -> Өмірқұл -> Қареке, Қараман, Қүлшық, Сəрке

Сəрке -> Ақайдар, Бекайдар.

Ақайдар -> Байңадам батыр, Сейіл батыр.

Байқадам батыр -> Ақсақал, Байсақал, Бекқүлы -> Əбілəкім.

Асан -> бəйбішесінен — Қайырқожа (Қаражон), Сарай, тоқалы-

нан — Молдабілік, екінші тоқалынан — Қүсқол (Күскіл),

Күсілбас, Кішкентай

Қайырқожа (Қаражан) -> бəйбіпіесінен — Барық, Есеналы, тоқа-

лынан — Қассейіт, Қарақыз - апа.

Барық -> Елтоқ -> Желқарабай -> Əуез, Байымбет -> Нəдір.

Əуез -> Сақпан. Нəдір -> Тілекқабыл, Жанғабыл, Байға-

был, Мүратқабыл, Кенже.

Есеналы -> Тағанам -> Құнанқой абыз -> Атантай -> Есеней.

Есеней -> бəйбішесінен — Маштан, Төке, Жолбиқе тоқал-

дан —Асан абыз, екінші тоқалдан — Əжімбет, Бегімбай,

Мергенбай, үшінші тоқалдан -> Қоңыратбай, Қүдайсүгір,

Егізқара, Қоскүрең, Кенжеғара, төртінші тоқалдан —

Сағыр, бесінші тоқалдан — Түрымбет, Тұрсын.

Есеней кезінде еркетотай өсіп, өсе келе қүландарды, киіктерді

аулап ұстап алып, етін жеп, далада жалғыз жүріп күнелтіпті.

Осыған орай ол "Саяқ ысық", ал кейін, "Саяқ əулие" деп ата-

нып кетіпті.

Маштан -> Атағозы, Сартымбет

Атағозы -> Алласүгір, Төлеп, Тайкелтір

Алласүгір -> Бегалы -> Шепек -> Қоңырбай -> Қиынбай.

Қиьшбай -> Мүсіран қажы, Мүсағали, Нүржаубай, Нүрберген,

Мырзабай, Ғабит.

Табьшньщ осы Бозым тармағьш таратып қалдырған осы Мүсіран

қажы шежіреші екен. Ал М.Неталиев осы Мүсіран қажы шежіресі-

нен альш жазып бізге жеткізт отыр. Мəкеңе мьщ да бір рахмет! (У.Т.)

Төке -> Абыласын, Жəдігер.

Абыласын -> Жанғара, Кембай.

Жанғара -> Байғара

Асан абыз -> Жанғазы, Сары, Жолдыбай, Төреші.

Қассейіт -> Бозатан -> Жиеналы -> Түрымтай -> Болат.

Сарай -> Ақжол, Бекжол, Қоңыр.

Қоныр -> Сарыбай -> Жанғара, Естібай -> Қашақ -> Досжан.

Құнанбайлармен бірге 1874 жылы қажылыққа барған Дос-

жан халфе Қашақүлы осы кісі!

Досжан -> екі əйелінен — Абдолла, Аққази, Аққүбаш,

Мақтүм жəне бір қызы — Үммагүлсім Бекжол ->

Жарылқамыс, Сүйілқамыс, Жолай, Күтет

Жарылқамыс -> Құдайберді -> Бағым, Лабақ.

Лабақ -> бəйбішесінен — Қожаназар, Қожырақ, Маңғытай,

Созақ, тоқалынан — Ақназар, Қешен, Жəнікей, Огарбай.

Қожаназар —> бəйбішесінен—Тоқсанбай, Майлыбай, Жау-

лыбай, Тілеп, тоқалынан — Сағызбай, Мəмбетбай, Қосқұ-

лын, Көшкінші.

Отарбай -> Сатыбалды -> Арғынбай, Айтбай, Барақ.

Барақ -> Асау, Сəтемір, Қайдар, Ескене, Шаңбай, Жəнібек.

Асау-> Қаражан, Бурабай, Жаңбыр, Жанқүс, Уəзір,

Дəуіт,

Алаш, Адайбек, екі қыз — Қүміс, Алтын.

"Асау Барақ" атанған батыр осы кісі!

Дəуіт -> Бəйіымбет, Алданазар, Бекназар, Дəрібай.

Қайдар -> Шектағүл, Ержан, Қобылаш.

Ақназар -> Дунай, Абдрасул -> Орынбасар, Қөпжасар.

Жолай -> Амандық, Қешен, Шүке, Жылыс.

Қүсқол (Күскіл) -> Елкелді, Қожасейіт. Елкелді ->

Асан, Сүгей

Асан -> Алтын, Қашубай. Қожасейіт -> Нүрке, Төлей -

> Бөлек -> Алдасай, Өтеумерген,

Жанғара.

Нүрке -> Сартай, Тауше, Сазан. Қүсілбас -> Желке,

Мүрат, Бесарық, Оқшы, Үштуған, Малай,

Шақан, Биікніл. Кішкентай -> Тоқымбет Молдабіліқ -

> Қалекен -> Ажырау -> Əжімбет, Сейтімбет,

Жолымбет. Əжімбет -

> Ажым, Боқай.

Ажым -> Қырғыз, Қарақатын, Олжақүл, Қожақұл.

Қарақатын -> Дəулетбай, Күркіреу.

Олжақүл -> Айту, Алпар, Түлпар, Қошқарбай, Əуез.

Қожақұл -> Əсір, Темір, Сауранбай -> Сағырбай,

Ниязбай.

Сағыр -> Байымбет, Бесқара, Байкөбек.

Байкөбек -> Ырыссатқыш -> Өтеген, Айдар, Қойтайлақ,

Ақтай-

лақ, Жапалақ.

Қойтайлақ -> Жолым, Бота.

Жолым -> Иқан, Диқан

Иқан -> Бас, Тас. Бас -> Бекбай, Күзбай, Сарт,

Шүрен.

Бекбай -> Қиықбай, Жарылқап, Нұрқат.

Күзбай -> Балтабай, Қалтабай.

Қиықбай -> Реш, Өтеген, Қожан, Кенжет.

Жарылқап -> Байтанат, Жолман.

Байтанап -> Садық

Жолман -> Əуезшаң, Марқабай.

Садық —> Жембай, Қосбол, Қосай, Бисенбай

Жембай -> Əбдіхалық, Амангелді

Қосай -> Махмүт, Бақыт, Мүрат, Қайрат

Қосбол -> Дүйсен, Шияс, Александр, Мақсот, Марат.

Бисенбай -> Сағындық, Қуандық. Бесқара ->

Ақсақал, Ақкиіз -> Наурызбай, Айғырбек.

Наурызбай -> Қазыбай, Сəуірік

Қазыбай -> Таубай, Таңжарбай жырау.

Таубай -> Қосым, Қодық.

Қосым -> Нұржан, Ержан

Нүржан -> Сыдық -> Орақбай, Бабажан, Қеңесбай.

2). Тоғым (Көсеулі) -> Жаманкерей.

Жаманкерей -> Ақдəулет, Амандəулет, Асандəулет

(жылқышы)

Ақдəулет -> Дəулетай (Дауылтай), Қыдырбек. Дəулетай

(Дауылтай) -> Өмір, Болат, Суат, Көшубай. Қыдырбек ->

Қожағүл, Қожаназар. Амандəулет -> Абыз, Есенбет,

Тауымбет, Жиенбет, Қыды-

рүмбет.

Абыз -> Сұңқар -> Мырзағүл -> Тоқты. Есенбет ->

Сырлыбай -> Сары -> Сүйіндік, Есенбай -> Қүттыбай.

Сүйіндік -> Сүлтангелді, Бегімбет, Байсал, Тілеулі,

Қуандық, Базарбай. Тауымбет -> Байгелді,

Таңгелді, Қожаберлі, Шаған.

Шаған -> Асан, Мүқан.

Таңгелді -> Жарталы.

Қожаберлі -> Қоян -> Сəбден, Есеқатар, Əжібай. Сəб-

ден -> Қошақ.

Қыдырүмбет -> Бүрге -> Шоқтыбай -> Əндіқожа -> Құланбай.

Жиенбет -> Жалтыр, Алдасүгір.

Асандəулет (жылқышы) -> Туатай, Қүлатай, Бөртай, Бозтай.

Туатай -> Жаңатай -> Сүйір, Сары,

Сүйір -> Ашболат, Жабай.

Қүлатай -> Байғазы, Жанғазы. Табындар, оньщ ішінде Тоғым

үрпақтарын осы Байғазы мен Жазғазыдан тараған

сегіз баланың кейінгі үрпақтарын "Сегіз арыс жылқы-

шы Табын" деп атайды екен. Олар мыналар: Байғазы ->

Сармантай, Кедейқүл, Ебес, Майасар, Жабасақ, Жау-

лыбай, Малқара — 7 бала.

Жанғазы -> Балғазы — 1 бала. Барлығы 8 (сегіз) бала.

Сартмантай -> Мүрат, Самүрат -> Қөшек. Кедейқүл ->

Қүлжа, Олжабай, Сатыбалды, Қара (Қарабатыр) Сатыпалды

-> Майдан, Түман, Хамит, Жарылғап, Майдан ->

Бөртебай, Қатаха, Молдабай, Талсын, Керей. Жарылғап ->

Темірбай, Қазыбай, Матай, Темірбай -> Өтен, Дəубала,

Құрманалы

Қүрманалы -> Биғали, Серғазы, Бергазы, Қалыбай, Қанғали.

Қанғали -> Нағмеден, Ақдəулет, Дəулетқали, Арыс-

танғали, Сəрсенбай, Жанғали. Матай -> Сарықүл ->

Нүрмүхамбет (1889-1951 жж.], қыз -

Тəжікен. Нүрмүхамбет ->

Əлия (Ылия)

Əлия (Ылия) — Нүрмұхамбеттің балаларының үлкені еді.

Əлия — ССРО Үлы Отан соғысыньщ батыры, мерген-атқыш

қыз осы!

Сонау жылы Нұрмүхамбеттің əйелі Маржан (Əлияның

шешесі) қайтыс болып, Нүрекең екі баланы жас болғандықтан

(Əлия 6 жаста болатын) асырап, бағып-күтуге шамасы келме-

гендіктен, қарындасы Тəжікенге тапсырыпты. Онан кейін олар,

сол екі бала, нағашы ағасы Əубəкір Молдағүловтың тəрбие-

сінде болыпты. Осы кезде Əлияның (шын аты Ылия) фамилия-

сы Нүрмүхамбетова болмай Молдағүлова болып кетіпті. Əлия

өскен соң, соғыс жылдарында Мəскеуде, сонан соң Ленинградта

болып атқыштар-мергендер (снайперлік) курсында дайындық-

тан өтіп əскерге алынған. Ол əскерде оққа ұшып, қаза болды.

Оған "ССРО Үлы Отан соғысының Батыры" атағы берілді.

Оның ескерткіш мүсіні мен мүражайы бар.

Осы жерде айта кету қажет — Əлия сияқты Мəншүк те (шын

аты Мəнсия болатын) өз əкесінің атымен Жеңсіғалиева бол-

май, ағасы Ахмет Мəметовтың фамилиясы бойынша (осы кісінің

тəрбиесінде болыпты) Мəметова болып кетіпті дейді өзінің

"Мəнсия" атты поэмасында ақын, сыншы, зерттеуші Мақсүт

Неталиев.

Қазыбай -> Сарыбай, Сапақ, Дибар, Кеңес, Абдолла.

Абдолла -> Құлмағамбет, Бершай, Мұқаш -> Жүмагерей.

Бершай -> Задыгерей, Пангерей -> Мұрат, Жүбатқан.

Задыгерей -> Орынкерей, Сəлімгерей, Əкімгерей,

Бақыткерей. Сапақ -> Қодебас, Баймағамбет, Қылыш.

Қодебас -> Жанқылыш, Нұрқылыш, Нүрмағамбет, Ес-

мағамбет.

Есмағамбет -> Шайекен, Рамазан, Рабай

Шайекен -> Мырзағали

Рамазан -> Айдынғали

Рабай -> Əбдіраман.

Жанқылыш -> Өрбісін, Алпысбай —> Нұрмахамбет, Ер-

мұхамбет.

Өрбісін -> Өсербай, Көшербай, Дəулетбай, Ақдəулет,

Амандəулет, Бақдəулет.

Өсербай -> Бақтығали -> Қанат

Қөшербай -> Серғали, Төлеуғали, Жанғали, Бауыржан.

Амандəулет -> Еркін, Талғат, Серік.

Нүрмұхамбет -> Аманғали, Мəлік, Мүхаббат, Мархабат,

Меліс.

Төлеуғали -> Жандос, Жанболат, Нүрболат.

Ермүхамбет -> Болат, Қайрат. Хамит ->

Досмағамбет, Жақсығүл Қара (Қарабатыр) -> Мүхамбет,

Жаубатыр, Жолбатыр, Қүлмед-

ден, Қуатбатыр, Сарымқул, Жакен, Нұртаза, Қобы-лан-

ды, Бөкенбай батыр (1742 ж. түрікпендер өлтірген).

Бөкенбай батыр -> Тіленші батыр -> Жоламан батыр

Қобыланды -> Нұрғали Қүлмедден -> Түлкібай.

X] Ебес Байғазы үлы -> Малақ, Жөңке, Əлке. Жөңке -> Сəрке.

Малқара Байғазы үлы -> Жəнібек, Жақсығүл, Мырзалы, Тілес.

Бөртай Асандəулет үлы -> Орыс, Тоқтамыс. Орыс ->

Көбейсін -> Қедей -> Қарымсақ, Барақ, Ізбасар.

Қарымсақ -> Көбек, Көктай, Қоңыр.

Тоқтамыс -> Мəмбетшора, Тоқымбек -> Үсен. Б озтай

Асандəулетүлы -> Жанғазы -> Игібай -> Қүл, Бесшора,

Дəулет.

Бесшора -> Қожеке. 3). Ағым (Тарақты) -> Айдар,

Теке, Таушан, Қожантай (Қа-

рамөңке)

Айдар -> Шаңқан -> Дүзей, Бидалы, Сейдалы, Бегалы, Дербіс.

Дүзей -> Қөрпе

Таушан -> Алакөз, Тоқа -> Қожамбет Теке ->

Қүйекен, Тоқай. Күйекен -> Бердіңғүл, Шал,

Сасай, Қалдау.

Сасай -> Сары, Атанша, Ақыл, Телек, Тоқтамыс.

Атанша -> Қүдайсүгір, Бозтай -> Естекбай.

Естекбай -> Бүқарбай батыр

Бүхарбай батыр шамамен 1812 жылы қазіргі Қызылорда

облысының Жалағаш ауданында дүниеге келген, 86 жасында

дуниеден өтіпті.

Бұхарбай батыр — Қоқан, Хиуа, Бүхара хандықтарымен

олардың үстемдігіне қарсы соғысқан, кейін қазақ даласында

Кенесары бастаған көтеріліске қосылған. Ал Бөкенбай батыр

— Əбілхайыр ханның қазақ халқын Ресейге қосу жолындағы

күресінде оң қолы болған. Ол халыққа қадірлі, мол дəулетті,

үлкен беделді кісі болған дейді.

Бөкенбай батыр 1742 жылы көктемде түрікпендермен соғыс-

та қазаға үшыраған. Ал оның баласы Тіленші батыр Хиуа хан-

дығының қазақ елін тонаушылармен жəне торғауыт қалмақта-

рымен көп соғысып, ерлік көрсетіп, жау жасақтарының қанын

судай шашып ел қорғаны болған.

Табыннан көптеген өнерлі, елге белгілі қайраткерлер шық-

қан. Атап айтқанда: Қазақ ССР-інің Халық əртісі Қапан Бады-

ров, бүрынғы Гурьев облысының Обкомпартия бірінші хатшы-

сы Онайбай Қөшеков, айтулы ақындар Бернияз Күлеев, Сағи

Жиенбаев, Төлеген Айбергенов, драматург-майдангер Жүма-

бай Тəшенов, ақындар Сейфолла Оспанов, Қанафия Дəрібаев,

Нүрхан Жанаев, журналист-жазушы Смағұл Елубаев т. басқ-

алар... Өкінішке орай бүларды, қолда деректі материалдар бол-

маған соң жəне олардың ата-тегін білетін адамдарды кездестіре

алмағандықтан, Табын ата-тегі таралымына қоса алмадым. Та-

бын таралымын М.Неталиев жазған нүсқа бойынша жаздым.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Собраны 13 образцов табынов со всех 3 веток (Тартулы, Шомишты, Таракты), из них 2 уже готовы (по 12 маркеров, один сделает апгрейд до 37), 3 оплачены на 37 маркеров и ждут своих результатов. Еще 7 ждут оплаты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще один табын 235478 С3

13 24 16 10 12-12 11 14 10 13 11 29

Share this post


Link to post
Share on other sites

214278 Mr. Sagi Myrzabayev С3 13 24 15 9 12-12 11 13 11 14 11 31 20 8-8 11 11 25 14 20 31 11-12-12-15 10 9 22-23 15 14 20 17 33-39 12 10

214273 Mr. Saken Jolniyazov С3 13 24 15 10 12-13 11 13 11 13 11 29 17 8-8 11 12 30 15 0 27 11-12-12-17 9 10 21-22 17 14 18 20 34-36 11 11

214275 Mr. Nurzhan Jetpisbay С3 13 25 16 10 12-12 11 13 11 14 11 31 17 8-8 11 12 25 14 20 29 11-12-12-16 11 9 22-23 15 15 20 16 34-38 13 10

Все табыны

Share this post


Link to post
Share on other sites
214278 Mr. Sagi Myrzabayev С3 13 24 15 9 12-12 11 13 11 14 11 31 20 8-8 11 11 25 14 20 31 11-12-12-15 10 9 22-23 15 14 20 17 33-39 12 10

214273 Mr. Saken Jolniyazov С3 13 24 15 10 12-13 11 13 11 13 11 29 17 8-8 11 12 30 15 0 27 11-12-12-17 9 10 21-22 17 14 18 20 34-36 11 11

214275 Mr. Nurzhan Jetpisbay С3 13 25 16 10 12-12 11 13 11 14 11 31 17 8-8 11 12 25 14 20 29 11-12-12-16 11 9 22-23 15 15 20 16 34-38 13 10

Все табыны

А на понятном языке, что значит?

Share this post


Link to post
Share on other sites

На понятном языке будет в статье, где будут 15 табынов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
На понятном языке будет в статье, где будут 15 табынов.

 

Видимо, Табын это некий авангард, наверно нужно будет работать с подродами.

 

У меня вопрос вот этот кластер, по вашему С3с или С3 ?

 

13 24 15 10 12-13 11 13 11 13 11 29

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ксати Асан каигы делает упор на шежиере Алшынов датируя их возникновения с 13 в . Хотя род Табын свое шежире начинает намного по же , хотя и связвыают Маикы бия с своим родом . По моему ДНК совпадает с Дулатами . Вопрос : это не говорить что шежире Табынов зародилось недавно ,они сознательно это сделали ,по разным причинам , так и с Алшыны изменили свое шежире .

 

насколько мне известно к Майкы бию относят себя Башкирские Табыны. Ну с Дулатами, думаю сразу нельзя говорить, стракластер есть и у других родов, но у Табынов есть подрод Ботпай как у дулатов. А в целом пока, что мы видим целый набор кластеров С3 и С3с1 у Табынцев.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Что интересно у Табынов по моему солянка есть рода Албанов Дулатов и Алшынов ,я имею ввиду по ДНК .

 

да это так, плюс ко всему есть западный кластер, как у калмык.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Как вы думаете формирование Табынов возникло после прихода чингизхана ,или оно было и до этого ???

 

Однозначно после. Но раньше на 2-3 поколения чем у Алшинов, по шежире. Но я ещё не изучал Жетыру, пока что я не знаю, сколько поклонении прошло, но не более 18 скорей всего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мне интересно почему они забыли свои род ,а в последствий назвались Табынами ??? У Вас на счет этого какие мнения ???

 

Считаю один из кластеров является подлинными табынами, а остальные кирме в период Ногайской орды. Не исключено что это может быть Алшинский кластер.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Считаю один из кластеров является подлинными табынами, а остальные кирме в период Ногайской орды. Не исключено что это может быть Алшинский кластер.

а может быть кирме от конца 17 века? когда создавалось Жетыру.

Кажется здесь сбор родов старшего и среднего жузов (албанов, дулатов, таракты и др.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0