Gabriel

Шежире: Алшын

1405 posts in this topic

b2urOrGhejk.jpg

Очень часто Алшинов по созвучию путают то с тем, то с другими. И совсем забывают, что есть древняя генеалогия, от кого возникли Алшины и как появлялись алшинские рода. Некоторым очень трудно читать шежире и пытаться понять кто откуда, по этому решил разложить всё по полочкам, точнее виде схемы.

1.jpg

2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Более подробно можно прочесть здесь:

 

АЛШЫН

(Кіші жүз бірлестігі)

 

Алшын елі негізінен "Жетіру", "Кете" (Байсары), "Əлім",

"Шөмекей", "Он екі ата Байүлы" руларынан құралған. Енді осы

руларды таратып көрейік.

 

Бек Арыс -> Ордаш -> Мөңке би -> Сармырза -> Қоғам -> Алшын батыр -> Арғымақ, Алау батыр (шын аты Тұлпар).

Арғымақ ->Телеу мырза, Рамадан, Сəдір, Нəдір.

Алау батыр -> Қыдуар тентек, Қүдаһияр, Сəду (Жағалбайлы).

 

Алау батырға Қүдаһияр деген бір жігіт бала, "Қүддыс" шаһарынан келдім, пайғамбар (араб) əулетіненмін деп, келіп бала болыпты. Алау батыр бүл баланы "Таза түқымынан екен" деп бала етіп қамқорына алып, əйел алып беріп, отау тігіп бір шаңырақ етіп қойыпты. Сол Қүдаһиярдан Керейт туыпты. Алау батырға тағы бір бала, ат-есімі Сəду, "Тайм деген елден келдім" деп бала болыпты. Сəду жігіт болып өскен соң масаты шүлға-нып мəсі-етік киіп, мол қаракөл елтірілі жағасы бар мəуіті шапан киіп, ел аралап балгерлік жасап, адам емдеп, жаурыншы-балгер атанып, сал-сері жігіт болып жүріпті. Сөйтіп жүріп елден алған малын жинап байыған еді дейді. Осыған орай ол "Жағалы бай" атанып, кейін ел оны "Жағалбайлы" атап кетіпті. Алау батыр осы киімді ұлына да əйел алып беріп, бір шаңырақ етіп қойыпты. Сəду -> Шербұға -> Мелде би туған, ал оның ұрпақтары кейін Жағалбайлы руы атанған дейді. Алау батыр заманында Алшын батырға үқсаған асқан батыр болған Қырымның қырық батырының бірі еді дейді. Ол туралы кезінде "Алау батыр" деген қисса- дастан жазылыпты, бірақ авторы үмытылып кеткен белгісіз дейді. Ол көбіне жаугершілікте жүріп, кепке дейін перзент көрмей тарығып жүріп, үлкейген шағында бір үлды болып атын Қыдуар қойыпты. Қыдуар еркелікпен өсіп, өте тентек жігіт болыпты. Осыған орай ол "Қыдуар тентек" атанып кетіпті. Арғымақтың киімді үлдары (Рамадан, Сəдір, Нəдір) Арғымақ өлгеннен кейін Алау батырдың қамқорында тəрбиеленген еді. Бірақ Қыдуар тентек жігіт осы киімді балаларды тентектікпен сыйғызбай əулеттен қуып жіберіпті. Ал олар қашып көшіп барып Арғымақүлы Телеу мырзага паналап, қосылып отырыпты. Телеу адамгершілігі мол,қайырымды, мырза жігіт болып өскен еді. Ол жастай жетім қалып Алау батырдың қолында тəрбиеленген еді. Алау оған жігіт болған соң үйлендіріп, отау тігіп беріп, алдына көп мал салып, Рамадан деген жас жігітті Хазар қаласының базарынан малға сатып алып беріп Телеуге жалшы-қүл етіпті. Сəдір -> Тама, Табын. Нəдір -> Қердері туған. Сонымен Телеу, Рамадан, Тама, Табын, Кердері, Керейт, Жағалбайлы бірігіп, Қоныстас тату, Телеу мырзаның ықпалын-да болып, жеті рудан құралып отырыпты. Ал кейін осылардың ұрпағы өздерін біз "жетіру" тайпасынанбыз деп атап кетіпті. "Жетіру"

ру бірлестігі осылай қ9ралған еді. Шежіреші Мақсүт Неталиев "Он екі ата Байүлын" былай

таратыпты:Қыдуар тентек -> Алқожа, Асанқожа. Алқожа ->Кəдірқожа, Сəдірқожа. Кəдірқожа -> Қаракесек -> Байсары, Əлім, Шөмен. Сəдірқожа -> Беріш. Естай Беріпггі асырып алған дейді, ал Естай-дың өзінен ұрпақ болмаған көрінеді. Сəдірқожа ертерек өліп, үрпақ қалмаған дейтіні осы болса

керек. Асанқожа -> Ерқожа, Қыдырқожа (Бай), Елтай, Естай, Ата, Ерназар (Қалпақ). Қыдырқожа -> Жəнби бəйбішеден — Қыдырсиық, Бақтысиық, Сұлтансиық, жалғыз қызы — Қанбибі, Алтын тоқальшан —Қөздалас, Қасқүл, Жапалақ, Қазалы, Тотан деген күңінен —Ыбыраш -> Жаппас. Естай -> Беріш (Сəдірқожадан алған баласы). Сəдірқожа мен Қыдырқожадан тараған үрпақтар "Он екі ата Байүлы" атанған. Арысүлы Бектің (Бек Арыс) немересі Мөңке би кезінде өте текті, киелі, алдын болжайтын көреген би болған дейді. Қіші жүзде атағы шыққан Мөңке есімді үш кісі болып өткен. С оның бірі — Шекті Тілеуүлы Мөңке, ол Сырым батырмен түтас ғұмыр кешкен, осыдан шамамен 260 жыл бүрын гүмыр кешкен. Екіншісі — Он екі ата Байүлының Беріш тайпасынан шыққан Аманүлы Мөңке. Ал біз айтқалы отырған Мөңке би — Бек Арыстың немересі Алшынның атасы — осыдан шамамен 750 жыл (1250 жылдары шамасында) бүрын ғүмыр кешкен кісі еді. Ол қазіргі үрпақтан жоғары қарай санағанда 27 аталық буында түр. Бабамыз Мөңке би, көнекөз қариялардың айтқанына қарағанда, асқан əулие, көреген, алдын бірнеше жүздеген жылдар бүрын болжап білетін текті кісі болған. Оны бабамыз Мөңке бидің ел аузында қалған мына толғамдарынан байқауға болар еді: Кер заманның кезінде — Қөлдің суы бітіп, табаны қалар, Аттың жүйрігі кетш шабаны қалар, Жақсының атағы кетіп, азабы қалар, Əулиенің əруағы кетіп, мазары қалар, Адамның жақсысы кетіп жаманы қалар,

Сөздің маңызы кетіп, самалы қалар,

Сөйтіп, ақылы жоқ санасыздың заманы болар.

Кер заманның кезінде —

Құрамалы қорғанды үйің болады,

Айнымалы, төкпелі биің болады,

Халыққа бір тиын пайдасы жоқ,

Аи сайын бас қосқан жиын болады.

Ішіне шынтақ айналмайтын,

Ежірей деген үлың болады.

Ақыл айтсаң ауырып қалатын,

Бедірей деген қызың болады.

Алдыңнан кес-кестеп өтетін,

Кекірей деген келінің болады.

Табалдырықтан биік тау болмас,

Туысқаннан мықты жау болмас.

Кер заманның кезінде су тартылар,

Тана менен торпаққа жүк артылар,

Ар-үяттың бəрінен жүрдай болып,

Қарап түрған жігітке қыз артылар.

Ішкенің сары су болады,

Берсең итің де ішпейді,

Бірақ адам оған құмар болады.

Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады,

Ит пен мысықтай ырылдасқан

Еркек пен қатының болады...

Кер заманның кезінде —

Ертеңіне сенбейтін күнің болады,

Бетіңнен ала түсетін інің болады,

Алашұбар тілің болады,

Дүдəмалдау дінің болады.

Еркегің қазаншы болады,

Əйелің базаршы болады.

Жылқы жүлдыз болады,

Қой қүндыз болады.

Кебір жерге теңеледі,

Əйел ерге теңеледі.

Көл теңізге теңеледі,

Сиыр өгізге теңеледі.

Ақырзаман адамы —

Сағынып тамақ жемейді,

Ащыны ащы демейді.

Тапқаның олжа дейді,

"Алһам" білгенін молда дейді.

Бір-біріне қарыз бермейді,

Шақырмаса, көрші көршіге кірмейді.

Сарылып келіп тосады,

Құны жоқ қағазды судай шашады.

Ақыр заман халқының —

Шайдан басқа асы жоқ,

Жақыннан басқа қасы жоқ.

Лағынет қамыты мойнында,

Жұмыстан қолының босы жоқ.

Əрқашанда олардың

Көңілінің қошы жоқ.

Бар шаруасы түп-түгел,

Енді мүның иесі жоқ.

Заман ақыр боларда —

Жер тақыр болар,

Халқы пақыр болар.

Балалар жетім болар,

Əйелдер жесір болар,

"Ə" десе "мə" дейтін кесір болар.

Бас қосылған жерлерде,

Əйел жағы ден болар.

Жаман-жақсы айтса да,

Өзінікі жөн болар.

Орай салып бастарын,

Жалпылдатып шаштарын,

Тақымдары жалтылдап,

Емшектері салпылдап,

Үят жағы кем болар,

Сөйткен заман кез болса, Түзелуі қиын болар — деп айтып кетіпті. Өзінен кейінгі жастағы бір топ билер Мөңке биге сəлем беріп барып, жайланып болған соң: "Алые не, жақын не? Қымбат не, арзан не? Оңай не? Қиын не?" - деп сүрақ қойса керек. Сонда Мөңке би:

— Алыс — ақыл, жақын — ашу! Қымбат — сауап, арзан — күнə! Оңай — ақыл айту, қиын — орындау, - деп жауап берген екен дейді.

Осындай көреген дана адамның біздің — Алшын үрпақтарының бабасы екенін əркімдер біле бермейтініне қынжыласың?! Асылы, қазіргі егенмендік алған заманда Мөңке би бабамыздың айтқан сөздерш зерделі азаматтардың есте үстағаны дүрыс болатын шығар деп есептеймін.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не подскажите, кто автор?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно Тенизбай Усенбаев?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Возможно Тенизбай Усенбаев?

Рахмет, точно Тенизбай Усенбаев.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Некоторым очень трудно читать шежире и пытаться понять кто откуда, по этому решил разложить всё по полочкам, точнее виде схемы.

Хорошая схема получилась

Share this post


Link to post
Share on other sites
Хорошая схема получилась

 

Чуть позже сделаю продолжение Алимулы и Байулы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"ОН ЕКІ АТА БАЙҮЛЫ" ру бірлестігі

 

Қыдуар тентек -> Алқожа, Асанқожа.

Алқожа -> Кəдірқожа, Сəдірқожа -> Беріш.

Сəдірқожа 26 жасында жастай қайтыс болып кетіпті де, əйелі екі қабат қалып, үл туыпты, атын Беріш деп қойып, оны Қыдырқожаның інісі Естай асырап алған, ал кейін Қыдырқожаның өзінің қамқорлығында болып өсіпті.

Асанқожа -> Ерқожа,Қыдырқожа (Бай),Елтай, Естай, Ата, Ерназар (Қалпақ). Ерқожа -> Сəду -> Сайдан (Сəбден) -> Ожырай. Сəду ағайындарына өкпелеп көшіп кетіп, Кетелерге барып қосылып, сіңіп кетіпті де, оның үрпағы "Ожырай Кете" руы атанып кеткен.

 

Қыдырқожа (Бай) -> Жəнби бəйбішесінен — Қыдырсиық, Бақтысиық, Сұлтансиық, Қызы — Қанбибі,

Алтын тоқалынан — Қөздалас, Қасқұл, Жапалақ, Қазалы,

Тотан деген күңінен — Ыбыраш -> Жаппас.

 

Жаппасты Алтын төрт баласына қосып бесінші бала етіп асырап өсіріпті. Сөйтіп ол төрт бала біз "Алтынбыз" деп, ал Жаппаспен бірігіп кейін "Алтын — Жаппас" руы атанған. Қыдырқожа асқан бай болған еді, малы жайылымға симай кең алқапты алып жатады екен. Байдың қоластында жүрген кедейлер мен отын жағып, суын əкеліп жүрген жалшылары оның балаларына жағымпазданып, мақтап, қолпаштап, — "Бай баласы", "Байдың ұлы" деп сөйлейді екен. Міне, осы жағымпаздық қолпаштау мағынадағы айтылған сөзден барып, Қыдырқожа "Бай" атанған, ал оның үрпақтары — балалары "Байұлы" атанып кеткен.

Байдың (Қыдырқожаның) Жəнби бəйбішесінен Қанбибі (Айсүлу, Баршабике — Бəше деп те атаған) деген жалғыз қызы болған дедік. Бір жылы Орта Жүзден Елтай деген жігіт елінен қашып келіп Асанқожаға бала болып, Байға (Қыдырқожаға іні болып паналайды да, Қанбибімен көңілі жақын болып, қыз екі қабат болып қалып, үйінде отырып үл туыпты. Бай некесін қиып қызын Елтайға қосады да, үлдың атын Адай деп қояды. Адай — жиен болады, бірақ Байдың бір баласы есебінде саналып тəрбиеленеді. Себебі əкесі Елтай жаугершілікте қазаға үпіырап, шешесі Қанбибі де өліп, жетім қалған еді дейді. Байдың үйінде жаугершілікте қалмақтан алып келген қызметші бір қыз жүреді екен. Мойнында моншақ тағып жүргендіктен, оны Моншақ деп атап кетіпті. Сонымен қатар Ерназар (Қалпак атанған) деген, басы таз, жігіт малый бағып жалшылықта жүріпті- Бай Моншақты сол Ерназарға (Қалпаққа) некелеп қосады. Бүлардан бір ұл туып атын Таз деп қойыпты. Қейін Таз да. Байдың бір баласы есебінде саналып кетіпті дейді.

Қыдырсиық -> Шенеш, Шеркеш, Есентемір.

Бақтысиық -> Ысық (Есқали). Өзінен ұл болмағандықтан

Жезбике деген қызының Есқали деген ұлын асырап

алып, "Қыздың баласы ыстық болады" деп атын Ысық

қойыпты.

Сүлтансиық -> Алаша, Асқар, Масқар, Əлке, Тана.

Асқар -> Жəңгір, Сеңгір — О.

Əлке -> Қызылқүрт, С оба.

Сонымен қорытып айтқанда осы 12 баладан тараған үрпақ-

тар Қыдырқожа байдың "Бай" деген лақап атымен аталып, "Он

екі ата Байүлы" руы атанып кеткен еді.

Олар мыналар: 1). Алаша, 2). Байбақты, 3). Масқар, 4). Қы-

зылқүрт, 5). Тана, 6). Ысық, 7). Есентемір, 8). Шеркеш, 9). Ал-

тын— Жаппас, 10). Адай (жиен), 11). Беріш, 12). Таз.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Относительно Байбакты,

По Т. Усенбаеву

elim.kz

По К. Ахметову

elim.kz

Share this post


Link to post
Share on other sites

x_5d60a533.jpg

(с) Қазақ совет энциклопедиясы (1 том)

[перевод]

АЛШЫН - Племя в которое входят рода Младшего жуза Байулы, Жетыру и Алимулы. Сведение об Алшинах известны с ранних времён. Их Родиной является - Алтай. В 10 веку часть Алшинов вместе с Кипчаками (в составе Кангюев) ринуться на запад. И дойдут до Египта. Служа у правителей Египта, сыграют большую роль в создании Мамлюкской династии. В 10-12 века много Алшинов будут среди Крымских кипчаков, куманов и печенегов. В 12-14 века некоторые рода Алшинов будет в составе Ногайской орды. Позже они будут известны как основа составляющая казахского народа. Потомки Алшинов так же есть среди татар, башкиров и других народов Средней Азии.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В шежире мы видим конечно Алшын бартыра. Но что означает "Алшын" на тюркском -

x_6f99f77a.jpg

(с) Қазақ совет энциклопедиясы

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мне кажется нужно мыслить масштабно ,а не всталять ярлыки . Пока доказательств нет и судит об этом рано .

 

пока доказательства как и по шежире, так и по ДНК тесту в пользу Алшинов. Не путайте род Бейбарса, этого рода нет среди казахов. Если вы хотите точно узнать и опровергнуть и ДНК и Шежире, то поспособствуйте этому, каждая единица важна и набирается всё постепенно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
пока доказательства как и по шежире, так и по ДНК тесту в пользу Алшинов. Не путайте род Бейбарса, этого рода нет среди казахов. Если вы хотите точно узнать и опровергнуть и ДНК и Шежире, то поспособствуйте этому, каждая единица важна и набирается всё постепенно.

Абсолютно согласен с вами. Настоящие кипчаки это наши Кыпшактар. Большинство казахских племен пришли с Чингизханом. Хотя Алла быледы как было на самом деле. Помоему нам надо переписать Историю Казахстана, а именно средневековье. Кипчаков меньшинство среди казахов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Абсолютно согласен с вами. Настоящие кипчаки это наши Кыпшактар. Большинство казахских племен пришли с Чингизханом. Хотя Алла быледы как было на самом деле. Помоему нам надо переписать Историю Казахстана, а именно средневековье. Кипчаков меньшинство среди казахов.

Правильно. И шежире я выставляю что бы хоть на что то опираться и корректировать, но пока всё совпадает, разве что Кердери, но там пока, что один человек. Основное доказательство - это ДНК .

эти данные описывают домонгольский период.

x_5d60a533.jpg

(с) Қазақ совет энциклопедиясы (1 том)

[перевод]

АЛШЫН - Племя в которое входят рода Младшего жуза Байулы, Жетыру и Алимулы. Сведение об Алшинах известны с ранних времён. Их Родиной является - Алтай. В 10 веку часть Алшинов вместе с Кипчаками (в составе Кангюев) ринуться на запад. И дойдут до Египта. Служа у правителей Египта, сыграют большую роль в создании Мамлюкской династии. В 10-12 века много Алшинов будут среди Крымских кипчаков, куманов и печенегов. В 12-14 века некоторые рода Алшинов будут в составе Ногайской орды. Позже они будут известны как основа составляющая казахского народа. Потомки Алшинов так же есть среди татар, башкиров и других народов Средней Азии.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Правильно. И шежире я выставляю что бы хоть на что то опираться и корректировать, но пока всё совпадает, разве что Кердери, но там пока, что один человек. Основное доказательство - это ДНК .

эти данные описывают домонгольский период.

Спасибо. Читал похожее у Тынышпаева, но к этому отношусь скептически. В Крыму встречаются названия многих племен Алчинов, Тама и Аргынов, др. роды. но все они по моему попали туда после монгольского нашествия, ну может кроме кипчаков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Спасибо. Читал похожее у Тынышпаева, но к этому отношусь скептически. В Крыму встречаются названия многих племен Алчинов, Тама и Аргынов, др. роды. но все они по моему попали туда после монгольского нашествия, ну может кроме кипчаков.

 

Возможно, но у монголов не встречается алшинский кластер. Мы точно родом из Алтая (Сибири). У Тынышпаева там уже слишком обобщено. Это с энциклопедии составленная Академией наук КазССР.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чингисханом провозгласил себя Темучин, пращур хана Абулхаира, и уже покорены были им казахские роды керей, алшын и найман. Словно кипящая лава, выплескивались монголы на окружающие их малые племена и народности. Все, что не плавилось в этом котле в единый металл, превращалось в дым и пепел.

_______________________________________

 

Утомленный длинной дорогой, Аргын-бий выпил одним глотком добрую половину чаши и начал говорить.

 

– Слушай, кипчак! – сказал он. – Мы представляем огромную страну. На Едиле и Жаике ее западная граница, на Орхоне и Иртыше – восточная, Великой стеной обозначили китайские императоры ее южную границу, и в холодных лесах Тобола и Ишима теряются ее северные рубежи. Ты, кипчак, с алшыном испокон веков охранял меня с запада; найман, керей и уак – на востоке; уйсунь, жалаиыр и дулат – на юге. Во времена, когда хунну угоняли моих сыновей и дочерей в плен, мы, аргынцы, были вынуждены отступить с боем к берегам Орхона и Онона.

____________________________________________

 

– Все мы знаем, что разумны и правдивы слова Аргын-бия и нет в них присущей кое-кому из нас родовой кичливости. Не одни ведь кипчакские матери рожали батыров… Говорят, когда-то были мы неправоверными, поклонялись камням и деревьям. Возможно, что и так. Но я знаю, что с тех пор как керей называется кереем, мы всегда были с вами, о братья мои уйсунь, дулат, аргын, кипчак, найман, уак, алшын, жалаиыр и все остальные – большие и малые, счастливые и несчастные, потому что мы все казахи!

 

© Ельяс Есенберлин. Кочевники (Заговоренный меч)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прошли годы с той поры, когда покинул этот мир Узбек-хан, и ему, Джанибеку, удалось сохранить в неприкосновенности и славу, и богатство, и мощь Золотой Орды. Но где-то подспудно хан чувствовал, что надвигается на Орду невидимая постороннему глазу опасность. Все меньше настоящих, чистокровных монголов оставалось в его окружении, все меньше придерживались люди законов, оставленных великим Чингиз-ханом. К трону незаметно подползала, окружала его знать из местных, когда-то покоренных родов. Теперь при дворе можно было встретить кипчаков и алшинцев, кереев и найманов. Не было больше улуса Джучи, где единственными правителями и хозяевами жизни были монголы-чингизиды. За местной знатью стояла большая сила – племена и народы, населяющие Дешт-и-Кипчак. Оттого она все чаще стала вмешиваться в дела хана, безболезненно подавать советы.

___________________________________________________________________________________

 

Пасмурным, сумрачным было и настроение воинов. Не было заметно обычного оживления, которое охватывает людей накануне сражения. Повинуясь воле своих повелителей, они покорно ждали знака к началу битвы. Сражаться никому не хотелось, потому что вновь, как во времена Мамая, надо убивать людей, близких по крови. Совсем иное дело ходить в походы на чужаков, на иноверцев. Еще вчера алшинец брал себе в жены девушку из Крыма, а через мгновение его сабля должна была скреститься с саблей ее отца.

 

 

(с) Ильяс Есенберлин. Золотая Орда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Міне, бүгінгі қазақ халқының этникалық құрамына қараңыз. Шыңғыс хан заманындағы аталы, айдынды тай­палар: найман, керей, қоңырат, жалайыр – қазақ ортасында да қабырғалы қауым екен; дербес рулар ретінде өз аттарымен сақталған шанышқылы, телеу, қият (төре), төлеңгіт, таз, алтын, тама бір төбе; үлкен тайпалар ішіндегі іргелі аталар есебінде тіркелген: меркіт, қоралас, күрлеуіт, маңғыт, қатаған, байжігіт, байыс, тоқа, тұма, барқы, оңғыт, құсшы, болатшы, кенегес, оймауыт – өз алдына. Кезінде қазаққа кіріккен, тарихта таңбалы, уақыт оза келе ағайын жұрт ішіне мүлде сіңісіп, аты қалмаған, бірақ заты кейінгі әулет-жұрағатында сақталған: арлат, барлас, барын, баяуыт, бурят, дүрбен, жұрат, қалмақ, қарлық, қаушын, қырғыз, нүкүз, ойрат, салжуыт, сижуыт, сұлдұс, таңғұт, тарғұт, татар, ұйғыр, ұрат... – орта ғасырларда Ұлы Даланы жайлаған қаншама ру-тайпаның жұрнақ, нұсқалары тағы да қазақ дейтін теңізге жылға, бұлақ болып құйылыпты. ХІІ–ХІІІ ғасырлар шегінде, Ұлы Далада, сайыпқыран Шыңғыс ханның алтын туы астына ертелі-кеш тығыз топталған аталы жұрттың жинақты нәсілі енді Ертіс, Жетісу, Сыр-дария мен Еділ–Жайық, Үзе–Таң – бүкіл Дәшті-Қыпшақты жайлаған үйсін, қып­шақ, алшын тайпаларымен қалтқысыз тоғысып, Алтын Ордасын көтеріп, ақыр түбі жаңа бір ұлыс – Қазақ Ордасының құрамында ұйысыпты. Орайлас, ыңғайлас, ағайындас басқа халықтардың ешқайсысына дауымыз жоқ, сонымен қатар, ежелгі Шыңғыс хан жұртының тіпе-тік әрі ең негізгі мұрагері – бүгінгі қазақ халқы екендігі де күмән туғызбауға тиіс. Ұлы Даланы дүбірлеткен даңқты ру-тайпалардың нәсіл-тегі мен өткен тарихын кейінгі заманға жалғастыра зерттегенде осындай ақиқат қорытынды шығады екен!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Міне, бүгінгі қазақ халқының этникалық құрамына қараңыз. Шыңғыс хан заманындағы аталы, айдынды тай­палар: найман, керей, қоңырат, жалайыр – қазақ ортасында да қабырғалы қауым екен; дербес рулар ретінде өз аттарымен сақталған шанышқылы, телеу, қият (төре), төлеңгіт, таз, алтын, тама бір төбе; үлкен тайпалар ішіндегі іргелі аталар есебінде тіркелген: меркіт, қоралас, күрлеуіт, маңғыт, қатаған, байжігіт, байыс, тоқа, тұма, барқы, оңғыт, құсшы, болатшы, кенегес, оймауыт – өз алдына. Кезінде қазаққа кіріккен, тарихта таңбалы, уақыт оза келе ағайын жұрт ішіне мүлде сіңісіп, аты қалмаған, бірақ заты кейінгі әулет-жұрағатында сақталған: арлат, барлас, барын, баяуыт, бурят, дүрбен, жұрат, қалмақ, қарлық, қаушын, қырғыз, нүкүз, ойрат, салжуыт, сижуыт, сұлдұс, таңғұт, тарғұт, татар, ұйғыр, ұрат... – орта ғасырларда Ұлы Даланы жайлаған қаншама ру-тайпаның жұрнақ, нұсқалары тағы да қазақ дейтін теңізге жылға, бұлақ болып құйылыпты. ХІІ–ХІІІ ғасырлар шегінде, Ұлы Далада, сайыпқыран Шыңғыс ханның алтын туы астына ертелі-кеш тығыз топталған аталы жұрттың жинақты нәсілі енді Ертіс, Жетісу, Сыр-дария мен Еділ–Жайық, Үзе–Таң – бүкіл Дәшті-Қыпшақты жайлаған үйсін, қып­шақ, алшын тайпаларымен қалтқысыз тоғысып, Алтын Ордасын көтеріп, ақыр түбі жаңа бір ұлыс – Қазақ Ордасының құрамында ұйысыпты. Орайлас, ыңғайлас, ағайындас басқа халықтардың ешқайсысына дауымыз жоқ, сонымен қатар, ежелгі Шыңғыс хан жұртының тіпе-тік әрі ең негізгі мұрагері – бүгінгі қазақ халқы екендігі де күмән туғызбауға тиіс. Ұлы Даланы дүбірлеткен даңқты ру-тайпалардың нәсіл-тегі мен өткен тарихын кейінгі заманға жалғастыра зерттегенде осындай ақиқат қорытынды шығады екен!

 

Қай жерден осы деректерді тапқансыз?)) Негізінде телеу, таз, алтын, таманы алшындардан бөлуге болмайды, біз бір атаданбыз. Мүмкін Шынғыс хан заманда осындай ру, тайпалар болған шығар, бірақ олар бізде ешқандай қатысы жоқ. Телеу, Таз, Тама негізінде 14 ғасырда шамамен пайда болды, ал Алтын деп менің руым тек 18 ғасырда солай аталды, одан бұрын Алтын Орда хандардың бағытымен Польшаға, Қырымға атанды, Қыдырқожаның тікелей ұрпағы болғандықтан Байұлы, Байоглу, Байоглу Қыпшақ (бұл жерде Қыпшақ руын емес Дешті-Қыпшақ менені көрсетіп тұр) атарымен белгілі болады. Тек 18 ғасырда Жоңғар шапқыншылығы кезіңде қайтадан Отанына қайтады, басқа Байұлы руыларымен шатаспау үшің арғы әженнің атымен Алтын деп аталады.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Қай жерден осы деректерді тапқансыз?)) Негізінде телеу, таз, алтын, таманы алшындардан бөлуге болмайды, біз бір атаданбыз. Мүмкін Шынғыс хан заманда осындай ру, тайпалар болған шығар, бірақ олар бізде ешқандай қатысы жоқ. Телеу, Таз, Тама негізінде 14 ғасырда шамамен пайда болды, ал Алтын деп менің руым тек 18 ғасырда солай аталды, одан бұрын Алтын Орда хандардың бағытымен Польшаға, Қырымға атанды, Қыдырқожаның тікелей ұрпағы болғандықтан Байұлы, Байоглу, Байоглу Қыпшақ (бұл жерде Қыпшақ руын емес Дешті-Қыпшақ менені көрсетіп тұр) атарымен белгілі болады. Тек 18 ғасырда Жоңғар шапқыншылығы кезіңде қайтадан Отанына қайтады, басқа Байұлы руыларымен шатаспау үшің арғы әженнің атымен Алтын деп аталады.

Gabriel

Бул деректерды Мухтар Магауиннен алгам. Шынгыс хан туралы кітабы. Бул тарихи шындык деп есептемеймин, онын пайымы гой.

Жоңғар шапқыншылығына дейн Байұлылар кайда болған сонда? Польша мен Қырымда ма?

Менің ойымша, Алшындар және Жетирулар Ноғай Ордасы кулаган сон казирги Кызыл Орда, Шымкент облыстарынын аумагында омир сурген секылды. Өйткены Батыс Казакстанда ол кезде калмактар мен башкурттар мекендеген сиз былесыз. Ол кезде олардын саны аз болган, мысалы Тевкелев Жетирулар 7500 кибитка 40000 адам деп корсеткен (табын Бокенбай айтуы бойынша). Ал алшындар арине кишкене кобирек болган.

Менин атам да Жетирулар негызы 1 атадан тарайды деп айтады, керейттен баскасы шыгар. Ал днк бойынша алшындарга тума-туыс болып келеды екен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Жоңғар шапқыншылығына дейн Байұлылар кайда болған сонда? Польша мен Қырымда ма?

 

Тек Алтын руынын аталары мен басқа алшын руларынан біршама. Соңдықтан Байулы 12 ру деп қалыптасты да, ал Алтын тоқалының ұрпақтары қайтып келгенде 13-ші болып қалды.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Батырлар жыры - Алау Батыр

Share this post


Link to post
Share on other sites

Алшинский кластер

#1. Алшинский кластер и его особенности

* Алшинский кластер гаплогруппы С3с(M48) - является обособленным кластером свойственным к казахам младшего жуза (западный Казахстан), который не встречается в Монголии и в Восточной Азии. Вероятно, что кроме казахов младшего жуза он есть и у узбеков рода Алчин (входит в 92 рода узбеков), и не исключено, что на ряду со Старкластером может встречаться у крымских татар, украинцев и поляков. Модальный Алшинский кластер выглядит следующем образом -

v2F1IPxvG1Y.jpg

** Однако не у всех представителей рода Алшин модальный гаплотип, Алшинский кластер имеет вуалирование по некоторым маркерам:

OHWCiehYfJU.jpg

*** Основные особенности Алшинского кластера

В отличий от других кластеров гаплогруппы С3с у Алшинского кластера есть свои особенности.

1). У Алшинского кластера на локусе DYS391 - 10, когда у остальных носителей гаплогруппы С3с в основном DYS391 - 9.

tMe4JE57iYQ.jpg

2) У Алшинского кластера на 19 маркере дупликация является редкой, в отличии от других кластеров гаплогруппы С3с. Кроме того, маркер 19 не ниже 16-й.

*15 - встречается только в дупликации.

e_ai8RC3XYE.jpg

3) Одним из значительных отличии Алшинского кластера DYS389-I и DYS389-II мутируют парно образуя один шаг мутации, и выглядят следующем образом:

a)13 - 30

b)14 - 31

c)15 - 32

d)16 - 33

При подсчёте времени проживания гипотетического общего предка представителей Алшинских родов обязательно надо учитывать следующее:

fmeRYMQyZTU.jpg

пример:

13 25 16 10 12-12 11 13 11 13 11 30

13 25 16 10 12-12 11 13 11 14 11 31

-------------------------------------------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 =1

1/2/0.022=23

23x30=690

2012-690=1322год н.э. - соответствует к примерному времени проживания Алшын батыра.

Мөңке би - 1250г.н.э (примерная дата)

Сармырза - (1250+30)= 1280г. н.э.____ (1250+25)=1275г.н.э

Қоғам - (1280+30)= 1310г.н.э.________(1275+25)=1300г.н.э

Алшын батыр - (1310+30)= 1340г. н.э.__(1300+25)= 1325г.н.э

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now